Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
*** Платформа за пријављивање за EasyChair је активна од 28.05.2020. ***
Најновије вести из Етран-а:
*** ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЕТРАН И ИцЕТРАН СЕ ОДЛАЖУ ЗА 28. - 30. СЕПТЕМБAР ***
*** Рок за предају радова за конференцију Етран 2020 истиче 24. августа 2020. ***
Tijana Susnjar

Пријава у Друштво за ЕТРАН

O Друштву за ЕТРАН

Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТРАН) је невладино, непрофитно, добровољно, ванстраначко удружење основано на неодређено време које окупља стручњаке ради остваривања циљева у области електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике и нуклеарне технике, као и у другим областима у којима се користе методе и технике из подручја делатности Удружења....

Удружење je правни наследник ранијег Југословенског савеза за електронику, телекомуникације, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТАН) које је основано јуна 1953. године.

Циљеви и задаци ЕТРАН-а

•        Подстицање стваралаштва у областима електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике, нуклеарне технике и сродних техничких дисциплина

•        научна активност намењена напретку теорије и праксе у областима свог деловања, као и мултидисциплинарних, интердисциплинарних и трансдисциплинарних активности које укључују ове области

•        образовна активност намењена напретку образовних процеса и иновирању знања у областима свог деловања

•        професионална активност усмерена ка унапређењу области свог деловања и њиховог места и улоге, унапређењу односа према друштву у целини, као и прихватању свих етичких и других стандарда

•        обезбеђење квалитета кроз ефикасну интеграцију постојећих и нових технологија и знања у оквиру области свог деловања

•        остваривање контаката са међународним организацијама и међународним органима од значаја за области свог деловања, као и представљање активности чланова ЕТРАН-а

Конференција ЕТРАН најстарија је и најугледнија научно-стручна конференција у земљи, са преко пола века традиције и десетинама хиљада публикованих радова. ЕТРАН има успостављено партнерство с највећом и најјачом стручном организацијом електроинжењера на свету, удружењем IEEE.

Делатност ЕТРАН-а одвија се у оквиру следећих стручних секција:

Електроника
Развој електронских кола; моделовање, анализа и пројектовање електронских кола и система, пројектовање и примена програмабилних, микрорачунарских и VLSI кола, електроника микопроцесора и микрорачунара, електронски системи за пренос, контролу и управљање подацима у реалном времену, алгоритми и физичка реализација паралелних имплементација и вештачка интелигенција, развој електронских метода и система мерења, прикупљање и обрада мерних података, обрада сигнала, виртуелна инструментација, електроника велике снаге, електронски системи у електроенергетици системи напајања елетронских и комуникационих уређаја, радиофреквентна електроника, телевизијски системи, електроника у медицини и медицинска инструментација, медицински електронски информациони системи.

Телекомуникације
Бежичне комуникације, оптичке комуникације, сателитске комуникације, М2М комуникације, мреже,протоколи и сервиси следеће генерације, сензорске мреже, теорије информација и кодовање, радио системи, MIMO системи, фединг и диверзити пријем, мултиплексни  пренос CDMA,OFDM, TDMA, FDMA, дигитална обрада телекомуникационих сигнала, комуникациони софтвер инмултимедијалне апликације, софтверски радио, когнитив радио.

Рачунарство
Теоријске основе рачунарства, архитектуре рачунара, рачунарски хардвер, системски софтвер рачунара, рачунарске мреже и Интернет,  ВЕБ  технологије и алати, свеобухватно и мобилно  рачунарство, технологије електронског пословања и системи софтверске архитектуре, софтверско инжењерство, базе податка, програмски језици и преводиоци, рачунарска графика и обрада слике, мултимедији, рачунарска симулација, информациони системи, сигурност и заштита информација.

Аутоматика
Мултиваријабилни системи управљања погонима и индустријским процесима; различите стратегије управљања, управљачки рачунарски системи; моделовање и симулација динамичких система; стохастички системи, детекција и естимација, адаптивно управљање.

Нуклеарна техника
Физика и техника  нуклеарних реактора; термо хидромеханика нуклеарних реактора, управљање нуклеарним реакторима, физика и техника акцелератора, анализе нуклеарне критичности и радиојационе сигурности нуклеарних постројења, заштита од јонизујућег зрачења, коришћење нуклеарних реактора, акцелератора и извора јонизујућег зрачења.

Акустика
Физичка акустика; генерисање звука и простирање звучних таласа; ултразвук; хидроакустика; сеизмички таласи; биоакустика; физиолошка и психолошка акустика; анализа, синтеза и обрада говора; говорне комуникације; акустика просторија; заштита од буке и вибрација; грађевинска акустика; музичка акустика; обрада акустичких сигнала; електроакустички претварачи; аудиоуређаји и системи.

Антене и простирање
Електростатика; електромагнетна поља; електромагнетна компатибилност, антене; јоносфера и простирање, простирање таласа код V2B комуникације.

Биомедицинска техника
Биосигнали, биомеханика, биоматеријали, мерења и инструментација за клиничка мерења, методе и инструментација за медицинско осликавање, биомедицински терапијски уређаји, биомеханика, биоматеријали, моделирање биофизичких система, методе, инструмантација у неуронима, рехабилитационо инжeњерство, роботика у медицини, информациони системи у медицини, телемедицина.

Вештачка интелигенција
Теоријски и практични аспекти; кодификације и репрезентације знања, интелигентних корисничких интерфејса, механизма закључивања, машинског учења, хеуристичких претрага и система за решавање традиционално тешких проблема; системи за препознавање облика-анализа и синтеза; неуронске мреже; архитектуре, алгоритми обучавања и евалуација; хибридни системи.

Електроенегетика
Системи за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; планирање, управљање и заштита електроенергетских система; информационе технологије у електроенергетици; електричне машине, енергетички претварачи и методе управљања и контроле, електромоторни погони; електротермија; опрема, мерења и мерни претварачи, квалитет електричне енергије, обновљени извори електричне енергије.

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
Општа теорија електричних кола и система; аналогни и дигитални филтери; дигитална обрада сигнала; линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала, обрада сигнала у мултимедијалним системима, системи и алгоритми дигиталне обраде слике; вештачке неуралне мреже и њихова примена, фази и неурофази системи, теорија хаоса и примена,  анализа и синтеза елеткричних кола и система; пројектовање и реализација електричних кола; симболичка анализа кола применом рачунара.

Метрологија
Реализација основних и изведених величина SI система јединица; законска метрологија, стандарди, методе калибрације и компарације еталона; статистичка обрада резултата мерења и процена мерне несигурности; апсолутна мерења електричних и неелектричних величина; развој националног метролошког система.

Микроелектроника и оптоелектоника
Физичка електроника; полупроводничке и микросистемске технологије; нанонаука и нанотехнологије,моделовање и симулација; пројектовање; мерење и  карактеризација; квалитет и поузданост; дискретне компоненте; интегрисана кола; системи, сензори и актуатори; оптоелектроника и фотоника; интелигентне компоненте и системи.

Микроталасна техника, технологије и системи
Системи за вођење микро и субмилиметарских таласа. Микроталасне антене, МИМО системи и ротирање ЕМ таласа. Микроталасне и субмилиметарске технологије. Микроталасна техника и системи. Моделовање, симулација и пројектовање микроталасних и субмилиметарских компонената, подскупова и телекомуникационих система; Радиодифузни системи; Фотоника. Мерења у РФ, микроталасном и оптичком опсегу фреквенција. Заштита од ЕМ зрачења.

Нови материјали
Општи феномени; оксидна и неоксидна керамика; танкослојне структуре; фулерени; угљенични материјали; композити; металургија праха; физичка металургија.

Роботика и флексибилна аутоматизација
Кинематика и динамика робота; управљање роботима; развој робота и роботизованих система; развој и управљање флексибилним производним сисатемима.

Статут Друштва за ЕТРАН

Статут Друштва за ЕТРАН можете снимити ОВДЕ (MS Word формат).

Почасни чланови ЕТАН-а/ЕТРАН-а

Ниш, 9. јуна 1967.

1. Рајко Томовић, почасни председник ЕТРАН-а

Задар, 12.јуна 1978.

12 чланова...

Београд, 1999.

1. Академик Јован Сурутка
2. Проф. др Димитрије Тјапкин

3. Проф. др Радослав Хорват

Београд, 15.маја 2006.

1. Академик Петар Миљанић
2. Академик Момчило Ристић
3. Академик Миомир Вукобратовић
4. Академик Александар Маринчић
5. Академик Илија Стојановић
6. Академик Пантелија Николић
7. Академик Нинослав Стојадиновић
8. Проф. др Хуснија Куртовић
9. Проф. Петар Правица
10. Др Душан Христовић
11. Проф. др Милић Стојић
12. Проф. др Слободан Лазовић
13. Др Војислав Аранђеловић

Златибор, 4. јуна 2013.

1. Проф. др Срђан Станковић
2. Проф. др  Боривој Лазић
3. Проф. др Душан Петровачки

Златибор, 14. јуна 2016.

1. Проф. др Ванчо Литовски
2. Проф. др Бранко Докић
3. Проф. др Бранко Ковачевић
4. Академик Дејан Поповић
5. Проф. др Владимир Катић
6. Проф. др Бранимир Рељин
7. Др Милољуб Смиљанић
8. Др Зоран Јакшић
9. Проф. др Братислав Миловановић
10. Проф. др Вељко Поткоњак

Заслужни чланови ЕТАН-а/ЕТРАН-а

Задар, 12. јуна 1978.

119 чланова

Београд, 15. маја 2006.

1. Проф. др Георги Димировски
2. Проф. др Бранко Докић
3. Проф. др Бранимир Ђорђевић
4. Др Зоран Јакшић, научни саветник
5. Проф. др Владимир Катић
6. Проф. др Бранко Ковачевић
7. Проф. др Боривој Лазић
8. Проф. др Братислав Миловановић
9. Проф. др Ђорђе Пауновић
10. Проф. др Душан Петровачки
11. Др Милољуб Смиљанић, научни саветник
12. Проф. др Здравко Ускоковић
13. Проф. др Балдомир Зајц

Златибор, 4. јуна 2013.

1. Проф. др Душан Драјић
2. Проф. др Александар Нешић

Златибор, 14. јуна 2016.

1. Др Предраг Петровић
2. Проф. др Зора Коњовић
3. Проф. др Зоран Јовановић
4. Проф. др Иван Милентијевић
5. Проф. др Миомир Мијић
6. Проф. др Бранко Колунџија
7. Проф. др Милан Милосављевић
8. Проф. др Мирослав Лутовац
9. Проф. др Јерослав Живанић
10. Проф. др Владимир Вујачић
11. Проф. др Божидар Димитријевић
12. Проф. др Вера Марковић
13. Проф. др Небојша Митровић
14. Др Александар Родић
15. Проф. др Милић Ђекић

Prof. Dejan Popovic

Одбори друштва за ЕТРАН

Председник и заступник ЕТРАН-а

Проф. др Дејан Поповић, академик САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд


Потпредседник

Проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд. Председништво друштва за ЕТРАН. . .

Електроника

Проф. др Бранко Докић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Бања Лука
Проф. др Предраг Петковић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Телекомуникације

Др Предраг Петровић, научни саветник, Институт ИРИТЕЛ, Београд

Рачунарство

Проф. др Драган Манчић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Проф. др Зора Коњовић, Универзитет Сингидунум, Београд, Центар Нови Сад
Проф. др Mило Томашевић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Аутоматика

Проф. др Жељко Ђуровић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Игор Ђуровић, Универзитет у Подгорици, Електротехнички факултет, Подгорица

Нуклеарна техника

Др Драганa Николић, Универзитет у Београду, Институт Винча, Београд
Проф. др Борис Лончар, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд

Акустика

Проф. др Миомир Мијић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Антене и простирање

Проф. др Бранко Колунџија, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Вештачка интелигенција

Проф. др Сања Вранеш, Универзитет у Београду, Институт Михаило Пупин Београд

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала

Проф. др Бранимир Рељин, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Електроенергетика

Проф. др Владимир Катић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Слободан Вукосавић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Биомедицинска техника

Проф. др Дејан Поповић, академик САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. Никола Јорговановић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Метрологија

Проф. др Драган Денић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Нови материјали

Проф. др Небојша Митровић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак

Микроелектроника и оптоелектроника

Академик Нинослав Стојадиновић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Др Зоран Јакшић, научни саветник, Универзитет у Београду, ИХТМ, Београд

Микроталасна техника, технологије и системи

Проф. др Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум, Београд

Роботика и флексибилна аутоматизација

Проф. др Вељко Поткоњак, Универзитет Метрополитан, Београд

Одбор за научне и стручне скупове

Председник Проф. Бранко Докић Бања Лука, Република Српска

Електроника

Проф. др Лазар Сарановац, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Марко Димитријевић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Телекомуникације

Проф. др Ненад Милошевић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Проф. др Александра Смиљанић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Петар Спалевић, Универзитет у Косовској Митровици,Факултет техничких наука Косовска Митровица

Рачунарство

Проф. др Иван Милентијевић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Проф. др Игор Тартаља, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Аутоматика

Проф. др Милан Рапајић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Бобан Веселић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Нуклеарна техника

Доц. др Ковиљка Станковић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Aкустика

Проф. др Дејан Ћирић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Антене и простирање

Доц. др Миодраг Тасић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Вештачка интелигенција

Проф. др Милан Милосављевић, Универзитет Сингидунум, Београд

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала

Проф. др Милорад Пашкаш, Висока школа струковних студија, Београд

Електроенергетика

Проф. Др Марко Росић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак

Биомедицинска техника

Доц. др Милица Јанковић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Метрологија

Проф. др Платон Совиљ, Факултет техничких наука, Нови Сад

Mикроелектроника и оптоелектроника

Проф. др Татјана Пешић Брђанин, Универзитет у Бања Луци, Електротехнички факултет, Бања Лука
Проф. др Анета Пријић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Микроталасна техника, технологије и системи

Проф. др Небојша Донцов, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Нови материјали

Проф. др Весна Пауновић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Роботика и флексибилна аутоматизација

Др Александар Родић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин, Београд

Удружења

Колективни чланови ЕТРАН-а

1. Електротехнички факултет, Београд

2. Електронски факултет, Ниш

3. Факултет техничких наука, Нови Сад

4. Факултет техничких наука, Чачак...

5. Факултет организационих наука, Београд

6. Електротехнички факултет, Бања Лука

7. Електротехнички факултет, Подгорица

8. Електротехнички факултет, Источно Сарајево

9. Саобраћајни факултет, Београд

10. Технолошkо металуршки фалултет,Београд

11. Универзитет Сингидунум, Београд

12. Универзитет Метрополитан, Београд

13. Институт Ирител а.д, Београд

14. Институт Михајло Пупин, Београд

15. Институт Никола Тесла, Београд

16. Институт техничких наука САНУ, Београд

17. ИМТЕЛ Комуникација, Београд

18. Иновациони центар Електротехничког факултета, Београд

19. Иновациони центар напредних технологија, Ниш

20. РТ-РК, Нови Сад

21. РАТЕЛ, Београд

22. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

23. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

24. Влатаком, Београд