Пријава у Друштво за ЕТРАН

О Друштву за ЕТРАН

Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТРАН) је невладино, непрофитно, добровољно, ванстраначко удружење основано на неодређено време које окупља стручњаке ради остваривања циљева у области електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике и нуклеарне технике, као и у другим областима у којима се користе методе и технике из подручја делатности Удружења.

Удружење je правни наследник ранијег Југословенског савеза за електронику, телекомуникације, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТАН) које је основано јуна 1953. године..

Циљеви и задаци ЕТРАН-а

        Подстицање стваралаштва у областима електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике, нуклеарне технике и сродних техничких дисциплина

        научна активност намењена напретку теорије и праксе у областима свог деловања, као и мултидисциплинарних, интердисциплинарних и трансдисциплинарних активности које укључују ове области

        образовна активност намењена напретку образовних процеса и иновирању знања у областима свог деловања

        професионална активност усмерена ка унапређењу области свог деловања и њиховог места и улоге, унапређењу односа према друштву у целини, као и прихватању свих етичких и других стандарда

        обезбеђење квалитета кроз ефикасну интеграцију постојећих и нових технологија и знања у оквиру области свог деловања

        остваривање контаката са међународним организацијама и међународним органима од значаја за области свог деловања, као и представљање активности чланова ЕТРАН-а

Конференција ЕТРАН најстарија је и најугледнија научно-стручна конференција у земљи, са преко пола века традиције и десетинама хиљада публикованих радова. ЕТРАН има успостаљено партнерство с највећом и најјачом струковном организацијом електроинжењера на свету, удружењем IEEE.

Делатност ЕТРАН-а одвија се у оквиру следећих стручних секција:

Електроника
Развој електронских кола; моделовање, анализа и пројектовање електронских кола и система, пројектовање и примена програмабилних, микрорачунарских и VLSI кола, електроника микопроцесора и микрорачунара, електронски системи за пренос, контролу и управљање подацима у реалном времену, алгоритми и физичка реализација паралелних имплементација и вештачка интелигенција, развој електронских метода и система мерења, прикупљање и обрада мерних података, обрада сигнала, виртуелна инструментација, електроника велике снаге, електронски системи у електроенергетици системи напајања елетронских и комуникационих уређаја, радиофреквентна електроника, телевизијски системи, електроника у медицини и медицинска инструментација, медицински електронски информациони системи.

Телекомуникације
Бежичне комуникације, оптичке комуникације, сателитске комуникације, М2М комуникације, мреже,протоколи и сервиси следеће генерације, сензорске мреже, теорије информација и кодовање, радио системи, MIMO системи, фединг и диверзити пријем, мултиплексни  пренос CDMA,OFDM, TDMA, FDMA, дигитална обрада телекомуникационих сигнала, комуникациони софтвер имултимедијалне апликације, софтверски радио, когнитив радио.

Рачунарство
Теоријске основе рачунарства, архитектуре рачунара, рачунарски хардвер, системски софтвер рачунара, рачунарске мреже и Интернет,  ВЕБ  технологије и алати, свеобухватно и мобилно  рачунарство, технологије елекктронског пословања и системи софтверске архитектуре, софтверско инжењерство, базе податка, програмски језици и преводиоци, рачунарска графика и обрада слике, мултимедији, рачунарска симулација, информациони системи, сигурност и заштита информација.

Аутоматика
Мултиваријабилни системи управљања погонима и индустријским процесима;различите стратегије управљсњс, управљачки рачунарски системи; моделовање и симулација динамичких система; стохастички системи, детекција и естимација, адаптивно управљање.

Нуклеарна техника
Физика и техника  нуклеарних реактора; термо хидромеханика нуклеарних реактора, управљање нуклеарним реакторима, физика и техника акцелератора, анализе нуклеарне критицности и радиојационе сигурности нуклеарних постројења, заштита од јонизујућег зрачења, коришћење нуклеарних реактора, акцелератора и извора јонизујућег зрачења..

Акустика
Физичка акустика; генерисање звука и простирање звучних таласа; ултразвук; хидроакустика; сеизмички таласи; биоакустика; физиолошка
и психолошка акустика; анализа, синтеза и обрада говора; говорне комуникације; акустика просторија; заштита од буке и вибрација; грађевинска акустика; музичка акустика; обрада акустичких сигнала; електроакустички претварачи; аудиоуређаји и системи.

Антене и простирање
Електростатика; електромагнетна поља; електромагнетна компатибилност, антене; јоносфера и простирање, простирање таласа код V2B комуникације.

Биомедицинска техника
Биосигнали, биомеханика, биоматеријали, мерења и и инструментација за клиничка мерења, методе и инструментација за медицинско осликавање, биомедицински терапијски уређаји, биомеханика, биоматеријали, моделирање биофизичких система, методе, инструмантација у неуронима, рехабилитационо инж
ењерство, роботика у медицини, информациони системи у медицини, телемедицина.

Вештачка интелигенција
Теоријски и практични аспекти; кодификације и репрезентације знања, интелигентних корисничких интерфејса, механизма закључивања, машинског учења, хеуристичких претрага и система за решавање традиционално тешких проблема; системи за препознавање облика
анализа и синтеза; неуронске мреже; архитектуре, алгоритми обучавања и евалуација; хибридни системи.

Електроенегетика
Системи за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; планирање, управљање и заштита електроенергетских система; информационе технологије у електроенергетици; електричне машине, енергетички претварачи и методе управљања и контроле, електромоторни погони; електротермија; опрема, мерења и мерни претварачи, квалитет електричне енергије, обновљени извори електричне енергије.

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
Општа теорија електричних кола и система; аналогни и дигитални филтри; дигитална обрада сигнала; линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала, обрада сигнала у мултимедијалним системима, системи и алгоритми дигиталне обраде слике; вештачке неуралне мреже и њихова примена, фази и неурофази системи, теорија хаоса и примена,  анализа и синтеза елеткрицних кола и система; пројектовање и реализација електричних кола; симболичка анализа кола применом рачунара
.

Метрологија
Реализација основних и изведених величина SI система јединица; законска метрологија, стандарди, методе калибрације и компарације еталона; статистичка обрада резултата мерења и процена мерне несигурности; апсолутна мерења електричних и неелектричних велицина; развој националног метролошког система.

Микроелектроника и оптоелектоника
Физичка електроника; полупроводничке и микросистемске технологије; нанонаука и нанотехнологије,моделовање и симулација; пројектовање; мерење и  карактеризација; квалитет и поузданост; дискретне компоненте; интегрисана кола; системи, сензори и актуатори; оптоелектроника и фотоника; интелигентне компоненте и системи.

Микроталасна техника, технологије и системи
Системи за во
ђење микро- и субмилиметарских таласа. Микроталасне антене, МИМО системи и ростирање ЕМ таласа. Микроталасне и субмилиметарске технологије. Микроталасна техника и системи. Моделовање, симулација и пројектовање микроталасних и субмилиметарских компонената, подскопова и телекомуникационих система; Радиодифузни системи; Фотоника. Мерења у РФ, микроталасном и оптичком опсегу фреквенција. Заштита од ЕМ зрачења.

Нови материјали
Општи феномени; оксидна и неоксидна керамика; танкослојне структуре; фулерени; угљенични материјали; композити; металургија праха; физичка металургија.

Роботика и флексибилна аутоматизација
Кинематика и динамика робота; управљање роботима; развој робота и роботизованих система; развој и управљање флексибилним производним сисатемима.

 

 

Статут Друштва за ЕТРАН

Статут Друштва за ЕТРАН можете снимити ОВДЕ (MS Word формат, зиповано).